Groen Torhout 2020 - 2025

11 December 2019

Groen Torhout 2020 - 2025

Wij blijven ons constructief, doch kritisch waar nodig, opstellen met een duidelijke visie in hetbelang van de Torhoutenaren.

Het lokaal bestuur dient een meerjarenplan voor 2020 tot 2025 op te stellen. Hierin wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Daarvoor werd een omgevingsanalyse opgemaakt. Dat is een verzameling van allerlei gegevens over de stad uit verschillende rapporten en onderzoeken. Dankzij participatie van inwoners, adviesraden en medewerkers van onze stad, formuleert het lokaal bestuur acties en doelstellingen aan de hand van twee speerpunten: ‘Torhout wijkt’ en ‘Torhout vernieuwt’. Hieraan worden vervolgens budgetten gekoppeld. Het plan zal eind 2019 ter goedkeuring voorliggen op de gemeenteraad.

Ook na de verkiezingen zitten we met Groen niet stil. We leggen ons oor te luister en in verschillende werkgroepen formuleren we belangrijke doelstellingen en ambities die dienen als kapstokken om het meerjarenplan aan af te toetsen. Onze stad heeft immers nood aan een sterke oppositie. Wij blijven ons constructief, doch kritisch waar nodig, opstellen met een duidelijke visie in het
belang van de Torhoutenaren.

ONZE GROENE SPEERPUNTEN

 • Een sociaal beleid dat sterk uitgebouwd is om beter voor elkaar te zorgen.
 • Op grote schaal ‘benoveren’ (BEter reNOveren): Torhout energiezuinig maken in hoge versnelling.
 • De inspraak die nu opgestart is, doorzetten.
 • Inwoners hebben zeggenschap over hun eigen wijk via wijkbudgetten.
 • Inzetten op meer lokale handelaars.
 • De schoolomgeving veiliger maken: voorrang voor de zwakke weggebruikers. Een vlotte mobiliteit die het STOP-principe eerbiedigt.
 • Een volwaardig ontmoetingscentrum.
 • Meer groen in en rondom Torhout.
 • Meer sportaccommodatie ontwikkelen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.
 • Verzekerde steun voor verenigingen en jeugdbewegingen.
 • Jobs door duurzame industrie.
 • Flexibele dienstverlening, verdere professionalisering van onze stadsdiensten.
 • Een stadsbestuur dat inzet op aangenaam en betaalbaar wonen voor jong en oud.

Ons volledige beleidsboekje kun je hier nalezen. We gaan daarin dieper in op:

 • Lokale economie
 • Financiën en fiscaliteit
 • Sociaal beleid
 • Natuur en milieu
 • Klimaat en energie
 • Participatie
 • Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
 • Cultuur, sport en vrije tijd
 • Jeugd
 • Mobiliteit