Groen keurt het politiek gekonkel over windmolens af.

14 Juli 2017

Als we de noodzakelijke omslag van kernenergie en vervuilende kolencentrales naar groene energie willen maken, zijn moedige beslissingen en een toekomstvisie nodig.

De plaats waar het nieuw regionaal en provinciaal bedrijventerrein langs de Roeselaarseweg zal komen, is door de provincie bestempeld als een van dé primaire zones om windturbines te plaatsen.
Het stadsbestuur schrapte echter de mogelijkheid om een windturbine te plaatsen op het regionaal bedrijventerrein. Door op deze plaats een windmolen te verbieden, hoopte het stadsbestuur waarschijnlijk stiekem dat de komst van andere windmolens op de nabijgelegen terreinen ook vermeden wordt. Want wat blijkt uit een eerder opgevraagde visie van ons stadsbestuur na de aanvraag in 2016 van Elicio om windmolens te plaatsen:

Oorspronkelijk was de vraag om 3 windturbines te plaatsen. Echter, het PRUP voor het regionaal bedrijventerrein sluit het plaatsen van grootschalige windturbines expliciet uit waardoor er slechts twee windturbines mogelijk zijn. Dit lijkt echter niet aangewezen …Twee windmolens is weinig. Je kunt hiermee moeilijk van een clustering spreken … Het lijkt niet echt opportuun om in de bedrijvenzone windmolens te verbieden en ze er dan er naast in het landbouwgebied te gaan goedkeuren.”
Het gebrek aan clustering en ruimtelijke concentratie blijkt dan ook één van de redenen te zijn waarom het stadsbestuur beroep aantekent tegen de vergunning … Het stond in de sterren geschreven.

 

De CD&V ondertekende het burgemeesterconvenant – nadat Groen de kat de bel aanbond - waarin staat dat de stad een draagvlak voor hernieuwbare energie zal uitwerken. In de praktijk merken we echter dat er van een politieke lange termijnvisie weinig sprake is.
Met de intergemeentelijke werkgroep windenergie, die ontsproot naar aanleiding van het ondertekenen van het burgemeesterconvenant, wil het stadsbestuur een visie uitwerken rond de komst van windmolens: geschikte locaties zoeken voor windmolens en er bij elk windmolenproject over waken dat participatie door de burgers mogelijk is. Groen Torhout toonde het stadsbestuur in 2014 echter al de weg. Wij drongen bij het bestuur aan om een voortrekkersrol op te nemen. Een vraag die het bestuur zowaar in de wind sloeg!

Bij de milieuvergunningsaanvraag van de twee windturbines gaf het stadsbestuur een negatief advies, maar wist men naar alle waarschijnlijkheid dat de provincie (met dhr. Bart Naeyaert uit eigen rangen) wel positief zou beslissen, daar de plek waar de windmolens komen perfect past binnen de gewestelijke en Vlaamse structuurplannen.
Nu gaat het stadsbestuur in beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning (en niet tegen de milieuvergunning van de gedeputeerde van CD&V-signatuur) … Een schaamteloos politiek gekonkel van de meerderheid.

Torhout heeft nood aan daadkrachtige bestuursleden. Het stadsbestuur laat na om een duidelijke voortrekkersrol te spelen en dit terwijl ze in een recent verschenen perstekst benadrukt dat ze echter wel voorstander is van hernieuwbare energie.
Wij van Groen Torhout vinden dat er een duidelijke kaart van het grondgebied van Torhout moet komen met waar welke soort windmolens mogen staan; en bovendien ook windmolens die staande blijven bij een aanvraag. De beperkingen die op heden worden opgelegd door ons stadsbestuur inzake grote windmolens, zijn simpelweg ontoereikend…

Wij verwachten een voortrekkersrol vanuit de stad waarbij participatie voorop staat. Windmolens leveren namelijk heel wat winst op en daar moet zeker een deel van naar de burgers terugstromen. Torhoutenaren moeten mee kunnen profiteren door middel van coöperaties waarin omwonenden aandelen hebben. In het Waasland en de provincie Oost-Vlaanderen is er zelfs een verordening dat elk windmolenproject een minimum aan burgerparticipatie moet hebben. Hier moet dit ook kunnen!

 

Tijd om te tonen uit welk hout onze stad gesneden is en dit met een bestuur dat durft de toekomst in te stappen. Het stadsbestuur moet niet tegelijk warm en koud proberen te blazen. Wij hebben nood aan een duidelijke visie en vastberadenheid om knopen door te hakken. Enkel op die manier krijgt duurzame energie de spreekwoordelijke wind in de zeilen!