Hoe zat het ook weer met de windmolens in Torhout?

16 September 2019

Hoe zat het ook weer met de windmolens in Torhout?

Laat het bestuur nu geen steen verlegd te hebben maar een dam gebouwd te hebben.

Ik wil jullie even meenemen naar het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 2008. Daar staat het volgende in te lezen onder de rubriek “afwegingskader voor windturbines”.

Wanneer de afwegingscriteria worden toegepast komt het gebied tussen de N32/Roeselaarseweg en de spoorlijn Brugge-Kortrijk prioritair in aanmerking als potentiële vestigingsplaats, ter hoogte van de voorgestelde ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein. Deze locatie wordt dan ook als suggestie naar de hogere overheid voorgesteld.

Met Groen Torhout zijn we steeds vragende partij geweest om met Torhout een voortrekkersrol te spelen in zaken duurzame energie, sla er maar eens alle notulen op na en je zal merken dat we hier al meerdere malen over tussen gekomen zijn. Denk maar aan de visie omtrent windmolens,  de vraag om het burgemeesterconvenant te ondertekenen, energieprestatiecontracten,  rechtstreekse participatie bij duurzame energie, enz…

Stappen richting duurzaamheid blijken tergend langzaam en moeilijk te verlopen.  Binnen RUP in 2014 schrapte het stadsbestuur de mogelijkheid om een windturbine te plaatsen op het regionaal bedrijventerrein. Wij van Groen waren de enige partij die neen hebben gezegd tegen deze RUP, wij hebben toen onze toenmalige kartelpartner niet gevolgd. We hebben neen gezegd omdat we niet tegen industrie en werkgelegenheid zijn, maar omdat het RUP te weinig duurzaamheid uitademde.

Door op deze plaats een windmolen te verbieden, hoopte het stadsbestuur waarschijnlijk stiekem dat de komst van andere windmolens op de nabijgelegen terreinen ook vermeden wordt omdat men op die manier niet kan spreken van clustering en ruimtelijk concentratie.

Het is dan ook één van de redenen waar het stadsbestuur in 2017 bezwaar heeft aangetekend tegen de vergunningsaanvraag voor het plaatsen van 2 windturbines.

Als we eerlijk zijn weten we allemaal dat de windmolens met de nieuwe vergunning er komen. Het lokaal bestuur heeft gedurende de hele tijd het been stijf gehouden en zal dit blijkbaar blijven doen door opnieuw beroep aan te tekenen. Er kan dan misschien gezegd worden tegen de burgers dat ze er alles aan gedaan hebben om de windturbines tegen te houden, door in geen enkel bezwaar te verwijzen naar rechtstreekse participatie, zullen de burgers enkel de lasten hebben en  niet kunnen meegenieten van de lusten.

In de inkomende post van 5 juni lezen we dat het schepencollege niet wenst in te gaan op de vraag van de projectontwikkelaar naar overleg. Dit heeft mogelijke consequenties voor de engagementen die de projectontwikkelaar opneemt met betrekking tot het dubbele gebruik van de toegangsweg om deze op een kostenvriendelijke manier om te vormen worden tot een fietspad. 

In november zal het lokaal bestuur het burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen, waarin staat dat ten minste 27 % van de verbruikte energie uit hernieuwbare energiebronnen moet komen.  Sterk politiek leiderschap onontbeerlijk is. Torhout heeft zelf troeven in handen om toekomstige energieprojecten mee te helpen sturen in de richting van coöperaties die de ICA principes respecteren. In bezwaren kon deze rechtstreekse participatie opgenomen worden. Torhout heeft reeds in juni 2017 de vraag gekregen om te kiezen voor rechtstreekse participatie.

Het klopt inderdaad dat Elicio niet werkt via de IPA-principes.  Elicio streeft echter wel cohesie tussen  mens en energieproductie na. Zo zal dezelfde projectontwikkelaar in Diksmuide in zee gaan met coöperatie Beauvent die één van de turbines voor zijn rekening neemt. Op die manier kunnen de betrokken buren mee investeren in hernieuwbare energie in Diksmuide. Waarom zou die niet kunnen in Torhout?

Het staat in de sterren geschreven dat de windturbines in Torhout er gaan komen.  De Torhoutenaren zullen enkel de lasten dragen en niet zullen niet kunnen meegenieten van de lusten. We betreuren dan ook dat er in de bezwaren geen gewag wordt gemaakt van rechtstreekse participatie.

In 2018 sprak de schepen van leefmilieu nog de volgende woorden uit omtrent windenergie: “Als we samen een steen, al is het misschien maar een kleintje, in een rivier kunnen verleggen, zal het water ook al helemaal anders stromen”. Laat het bestuur nu geen steen verlegd te hebben maar een dam gebouwd te hebben.

 

Bertrand Vander Donckt