Windmolens in Torhout? Komen ze er of niet?

16 September 2019

Is hiermee definitief het doek gevallen voor deze stedenbouwkundige vergunning?

Op 22.06.2017 verleende de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling West-Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van 2 windturbines, een elektriciteitscabine en een werfweg op een terrein langs de Roeselaarseweg in Torhout.

Tegen deze beslissing werd er door stad Torhout beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Bij arrest nr. RvVb-A-1819-0630 van 19 februari 2019 werd dit beroep verworpen en beval een nieuwe beslissing te nemen binnen een termijn van 4 maanden vanaf de betekening van het arrest.

Op 15 juli 2019 viel een beslissing omtrent de stedenbouwkundige aanvraag omtrent de twee windturbines ter hoogte van de Roeselaarseweg nabij het lokaal en regionaal bedrijventerrein: “de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager(s).”

Hieromtrent hebben we volgende vragen:

- Is hiermee definitief het doek gevallen voor deze stedenbouwkundige vergunning of lopen er nog gerechtelijke procedures?

 - In januari 2018 keurden we in de gemeenteraad goed om voor nieuwe windenergieprojecten op ons grondgebied te streven naar een rechtstreekse participatie van minimaal 35% (van burgers en lokale overheid) met een minimum van 1 windturbine, via coöperaties welke de ICA-principes respecteren. Dit om lokale rijkdom voor iedereen toegankelijk te maken en een draagvlak bij de bevolking te creëren.
Deze rechtstreekse participatie kan bij projectontwikkelaars niet afgedwongen worden. Welk stappen heeft het stadsbestuur ondernomen  (of zal het stadsbestuur ondernemen)   om  de minimale 35 % rechtstreekse participatie bij de projectontwikkelaar te bekomen?

 

Bertrand Vander Donckt