Opvolging aanpak wateroverlast

25 Maart 2013

Na de serieuze overstromingen verleden jaar, heeft het stadsbestuur enkele initiatieven genomen om nieuwe wateroverlast te voorkomen.  

In opvolging hiervan kregen we graag een zicht op de huidige stand van zaken, vandaar de volgende vragen:

A. Wat betreft het eerste initiatief, nl. de opmaak van het waterbeleidsplan:

Na een eerste studie door een ambtenaar van de provincie kreeg het studiebureau Snoeck & Partners de opdracht een waterbeleidsplan voor Torhout op te maken.

Vragen hierbij:

– Zal men de vooropgestelde timing die we konden vernemen tijdens de zitting van oktober 2012, respecteren?

  • oplijsting van alle knelpunten was voorzien in maart 2013, nu dus !!!
  • voorstellen van oplossingen voor de probleemgebieden die als prioritair zullen aangewezen worden, zoals Torhout-Oost, zouden er zijn tegen juni 2013

– Is er al een timing voor de realisatie van de verwachte oplossingen? M.a.w. wanneer zal men er mee beginnen en tegen wanneer denkt men er klaar mee te zijn?

 

B.  Wat betreft het tweede initiatief, nl. de reeds geplande ingrepen:

-Hoe zit het met de aanleg van het bufferbekken bij de Koebeek? Op 30.08.2010 keurde de Gemeenteraad de studieopdracht al goed voor de aanleg van dat bufferbekken.Begin oktober verleden jaar werden de werken in allerijl opgestart. Zijn de werken ondertussen, na bijna een half jaar dus, reeds voltooid?

-Hoe zit het met de extra onderhoudsbeurt van een aantal waterlopen klasse 3? En aansluitend hierbij: op welke manier worden de andere waterlopen, de gewone beken dus, verder onderhouden (zie beken in de omgeving van de pompen bij de Gaverbeek)?

 

C. Is er, naast de officiële erkenning als ramp, nog ander nieuws te melden in dit verband?

 

Antwoord stadsbestuur:

Bedenking vooraf: het was de burgemeester zelf die voor het antwoord zorgde, ook al hebben we sinds enkele maanden een schepen van waterbeleid, Willy Depoorter. Hij zweeg de hele tijd.

Inhoudelijk: A. Wat betreft het waterbeleidsplan:

  • de oplijsting van de problemen die in maart 2013 zou klaar zijn, is er nog niet; wordt nu verwacht tegen eind juni, met 3 maanden vertraging dus
  • gevolg: de voorstellen van oplossingen voor de probleemgebieden die als prioritair zouden aangewezen worden, i.c. Torhout-Oost, zijn er dus ook nog niet
  • gevolg: men kan dus nog niet beginnen met de realisatie van de voorgestelde oplossingen

Dus: het waterbeleidsplan is er nog niet B. Wat betreft de werken die men al zou aanvangen:

  • de extra onderhoudsbeurt voor de waterlopen is gebeurd: 18 km waterlopen zijn aangepakt (vooral richting Koebeek)
  • de aanleg van het bufferbekken ligt stil na de ijlingse start begin oktober verleden jaar (net voor de verkiezingen): enerzijds wacht men op de oplijsting van de problemen en oplossingen om te weten hoe groot het zal moeten zijn (men weet dat dus nu nog niet…), anderzijds is de grond er zo drassig dat men er met de machines niet op het terrein kan; men hoopt op een droge zomer.

C. Wat de rest betreft:

  • de burgemeester herhaalde nog eens dat men een tijd geleden aan het pompgemaal (Groenhovestraat, Gaverbeek) een tussenschot heeft weggehaald, waardoor het niveau van het weg te voeren water met een halve meter is gedaald
  • er worden voorlopig geen nieuwe bouwvergunningen afgeleverd voor de kritieke zones van Torhout-Oost

Dat was het. M.a.w. als er opnieuw zware regen valt, zijn er nog altijd zware problemen te verwachten. Bedenking achteraf: Het zal dus nodig zijn om verder druk te blijven zetten, want heel de aanpak zal veel geld kosten en er is op dit moment geen geld. In de begroting buitengewone dienst 2013 is 1.135.000€ voorzien voor de technische dienst. Het grootste deel gaat naar wegeniswerken, fietspad Kortemarkstraat en heraanleg Oostendebaan + erelonen. In het kader van het waterbeleidsplan is er enkel 30.000€ voorzien voor de extra onderhoudsbeurt van grachten en beken, voor de rest niets.