Motie sluiting materniteiten

28 Januari 2020

Motie sluiting materniteiten

Zijn er voldoende garanties voor de toegankelijkheid van de zorg?

Met dank aan raadslid Pieter Billiet voor het initiatief.

Het voorstel om materniteiten te sluiten volgt een eenduidig doorgedreven efficiëntielogica.  Er kan inderdaad gepraat worden over efficiëntie in de ziekenhuissector, maar het kan niet het enige element zijn wat in de weegschaal wordt gelegd. De studie van het KCE (federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg) toont aan dat sluitingen van kleinere materniteiten een manier zijn om deze  zorg efficiënter te organiseren. Maar  de studie biedt geen antwoorden op drie andere vragen:

1) Moeten we de zorg die in materniteiten wordt aangeboden beschouwen als basiszorg of als gespecialiseerde zorg?
Wij ondersteunen het principe “basiszorg dichtbij, gespecialiseerde zorg meer gecentraliseerd” . Volgens het KCE rapport is op dit moment nog niet duidelijk welk soort zorgopdracht materniteiten uitvoeren. Wij vragen dan ook om expliciet te vermelden dan bevallen een basiszorg is en bijgevolg nabij dient te gebeuren.

2) Zijn er voldoende garanties voor de toegankelijkheid van de zorg?
Als aanrijtijd werd in de studie 15 minuten gemiddeld genomen bij normale verkeersomstandigheden en  30 minuten bij grote verkeersdrukte. Deze aanrijtijden houden volgens ons te weinig rekening met abnormale verkeersdrukte.  Nochtans neemt de verkeersdrukte in België enkel maar toe en zijn files of lokale vertragingen een factor waar wel rekening mee gehouden dient te worden.  De studie heeft bovendien onvoldoende rekening gehouden met de problematiek van vervoersarmoede.

3) Wat is de kwaliteit van de zorg en de ervaring van de patiënt?
De kwaliteit van de geboden zorg en de patiëntervaring moeten voor ons ook worden meegenomen in dit verhaal. De kwaliteit in ons ziekenhuis wordt als zeer hoog ervaring.  De sluitingen vormen mogelijks een risico voor de continuïteit van de zorg. Moeder-kind zorg gaat over veel meer dan enkel het moment van de bevalling. Zullen vrouwen bijvoorbeeld tijdens de bevalling nog steeds terechtkunnen bij hun vertrouwde gynaecoloog die hen voorheen opvolgde? Zullen vrouwen dan ook voor de pre- en postnatale zorg dezelfde verdere verplaatsing moeten maken?

Op basis van bovenstaande vragen hebben wij vervolgens een amendement ingediend.

  • Bevallingen tot basiszorg te rekenen
  • de netwerken moeten de mogelijkheid hebben om autonoom een gedegen zorgstrategische visie te ontwikkelen
  • expliciete vraag aan de minister om de materniteit in Torhout te behouden.

We merken dat deze formulering werd opgenomen in de motie die deze middag naar alle raadsleden werd doorgestuurd. We zijn dan ook blij dat we op die manier een breed gedragen motie over de partijgrenzen heen kunnen goedkeuren.