Masterplan Wijnendale

22 December 2021

Masterplan Wijnendale

De Groen-fractie is algemeen tevreden over het plan en heeft het dan ook mee goedgekeurdop de gemeenteraad.

Het participatietraject ‘Masterplan Wijnendale’ leverde een ambitieus en duurzaam plan op
dat een aantrekkelijke woonbuurt kan creëren.

Het plan is doorspekt met Groen DNA met oog voor o.a. waterhuishouding, mobiliteit, meer openbaar groen en een aantrekkelijke stratentypologie. Langs de groene 62 zou meer ontmoetingsruimte gecreëerd worden en een toegangspunt naar Wijnendale dorp. Ook de verdere verlichting langs het traject tot aan Wijnendale wordt bekeken.

Een mooie stratentypologie kan natuurlijk niet los staan van een gedegen mobiliteitsstudie.
Het wordt een enorme uitdaging om het aantal wagens in de dorpskern te verminderen en een
meer leefbare woonomgeving te maken. De vele wagens die gepaard gingen met de groei aan
woningen hebben de draagkracht van het dorp overstegen. Nu staan in alle straten heel veel
wagens geparkeerd op de openbare weg. En, indien het dorpsplein terecht omgetoverd zal
worden tot een groene publieke ruimte , zal daar sowieso minder plaats zijn voor wagens.

Dit is een duidelijk aansturing tot een modal shift. Er zullen dus ook hoppin/mobipunten (met
deelwagens, deelfietsen en openbaar vervoer) nodig zijn in Wijnendale. Ook kernversterkende
handel zoals een buurtsupermarkt en een bankautomaat in het dorp kunnen voorkomen dat
Wijnendalenaars steeds de auto moeten nemen richting Torhout centrum.

We lezen ook dat een verdere groei in aantal wooneenheden niet wenselijk is: het
basisprincipe wordt “één perceel = één wooneenheid”. Onze fractie stuurde al een tijdje aan
op een bouwstop en is blij te lezen dat die vraag dus gehoord werd. Het is in het
participatietraject overigens ook duidelijk de grootste vraag van de bewoners geweest.
Uiteraard staan we wel achter het beslist beleid dat o.a. nog 56 sociale woningen creëert, want
ook dat is broodnodig in onze stad. Het lijkt ons wel cruciaal goed met de buurt te overleggen
over de inplanting van deze woningen.

We zijn tevreden dat het masterplan met participatie van de buurt tot stand kwam maar vragen
het lokaal bestuur ook om de bewoners updates te geven over de korte en lange termijn acties
die zullen leiden tot de concrete uitwerking. Schepen Denolf verzekerde dit tijdens de
gemeenteraad.

Het is goed dat er ook een actieplan wordt opgesteld, zodat dit plan geen dode letter blijft.
MAAR: toch lezen we regelmatig passages zoals bvb op p42 ' We willen niets vastklikken
maar eerder een aanzet maken als vertrekpunt voor verder onderzoek.' We vragen ons af
hoeveel hier nog van afgeweken zal worden. Wat voorligt is een kans voor Wijnendale om
iets prachtigs en duurzaams te creëren, dat kwaliteit voor bewoners en meerwaarde voor
toeristen biedt. Bovendien sluit het nauw aan op de wensen van de bewoners zelf. We hopen
dan ook vurig dat het bestuur deze keuzes durft maken en dat het uiteindelijke uitvoeringsplan
geen 'light-versie' wordt van wat nu voorligt.

De Groen-fractie is algemeen tevreden over het plan en heeft het dan ook mee goedgekeurd
op de gemeenteraad. Gezien de vele acties op korte termijn vroegen we wel een jaarlijkse
update te brengen op de gemeenteraad om de voortgang van dit belangrijke project mee te
kunnen opvolgen.