Definitieve vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan deel zuid sport- en recreatiezone Bruggestraat

28 Januari 2013

Op 3 juli 2008 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorgesteld.

Op dit plan werd de locatie tussen de Bruggestraat en de spoorweg vastgelegd als de nieuwe sport- en recreatiezone. Op de gemeenteraad van maandag 28 januari werd een definitieve vaststelling gevraagd voor het zuidelijke deel van de zone. Een definitieve vaststelling zonder inrichtingsplan. Er is met andere woorden nog geen 100 % zekerheid op het  aantal voetbal- en tennisvelden die er komen, noch van concrete inrichting. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) heeft nochtans herhaaldelijk en veelvuldig het advies gegeven om een degelijk inrichtingsplan op te stellen om duidelijkheid te scheppen en de Gecoro is trouwens niet de enige instantie die dit vraagt.

Wanneer we het plan inkijken zien we dat op het zuidelijk deel een groot deel ingekleurd is als waardevol reliëfelement. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) vraagt om hier geen wijzigingen aan te brengen en dit gebied dus te behouden. Een ander groot gebied is ingekleurd als deelgebied met natuurwaarde. De VLM vraagt om deze optimaal in stand te houden. Het is positief dat zij rekening houden met de bestaande landschappelijke elementen. Concreet betekent dit echter minder ruimte voor voetbal- en tennisvelden. Toch zegt het RUP dat behoud van dit waardevolle natuurgebied slechts mogelijk is zolang het beoogde aantal voetbalvelden niet in het gedrang komt… Wij betreuren dit ten stelligste als Groen.

Daarnaast spreekt men van een toename van aantal parkeerplaatsen van 24 tot minstens 35 wat opnieuw mogelijks een inperking van het natuurgebied inhoudt.

Gecoro besliste nog niet over de bezwaarschriften over het Noordelijk deel. Gecoro beveelt het stadsbestuur aan om duidelijk te maken wat met het Noordelijk deel zal gebeuren. Volgens het verslag wordt er intern wel verder gewerkt en staat er te lezen dat ze de pleinen in het noordelijk deel gaan beperken. We stellen echter vast dat in het zuidelijke deel het aantal niet is vastgelegd en zelfs mogelijks zal toenemen. Het loskoppelen van het plangebied in deel Zuid en deel Noord blijft voor ons alsnog een onduidelijke keuze.

De watertoets dateert van 1 maart 2012. De Gecoro vraagt om de korte studie in verband met de wateroverlast beter uit te werken en dit moet meegeven worden in het RUP. Hier op is nog geen zicht.

Gelet op voorgaande zaken is het voor ons nog steeds duidelijk dat de locatie niet geschikt is als sport- en recreatiezone en blijven we dus bij ons standpunt, dat we in het verleden al uitvoerig hebben aangehaald in de gemeenteraad. De sportvelden verdienen een betere locatie! In het verleden hebben ze echter slechts één enkele zoekzone aangeduid voor een mogelijke locatie. Alternatieven zijn niet onderzocht. Dit betreuren wij ten zeerste.

Vandaar onze blijvende logische neen-stem in de gemeenteraad!