Bedenkingen bij de aankoop van de Site Pollet

21 Oktober 2019

Bedenkingen bij de aankoop van de Site Pollet

Laat mij namens de Groenfractie toch enkele bedenkingen en vragen formuleren

Er bestaat geen twijfel dat deze site heel veel potentieel heeft. Ze biedt veel kansen voor het creëren van publieke ruimte, doorwaadbaarheid, wonen, winkelen, groen en parkeren. We kunnen er echter ook niet omheen dat dit ook een grote financiële impact heeft.    

Laat mij namens de Groenfractie toch enkele bedenkingen en vragen formuleren

 • Vooreerst betreuren we het feit dat er reeds een perstekst werd verspreid waarin staat dat de stad Site Pollet heeft gekocht en dit terwijl we vandaag de aankoop en verkoopbelofte goedkeuren. Deze ongelukkige timing getuigt van weinig respect voor dit orgaan, de gemeenteraad.
 • Bij de aankoop van dergelijk patrimonium met een riant financieel plaatje ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Bij aankoop heb je uiteraard zicht op het vervolgplaatje.
  Iedere burger die een grote investering doet, zorgt dat hij of zij een financieel plan heeft waar hij weet waar hij of zij zal stranden. Dit vervolgplaatje missen we hier.  In de perstekst die ons werd bezorgd lezen we alvast het volgende: ‘Met de ontwikkeling van de site rekent de stad erop een deel van de middelen te recupereren. Subsidiemogelijkheden in het kader van handelskernversterkend beleid zullen onderzocht worden.’
  Is er al zicht op de subsidie, zo ja hoeveel. Hoeveel wenst het lokaal bestuur te recupereren? De onderhandelingen voor de aankoop lopen reeds van vorig jaar, dus is er voldoende tijd geweest om een financiële raming op te maken en ons deze ook te bezorgen.
 • Op korte termijn wordt de site uitsluitend ingezet als parking. Naast de 60 bestaande parkings worden er 40 bij gecreëerd. Een simpele rekensom zegt dat deze investering momenteel  18.500 euro per parkeerplaats bedraagt.
  Parking is ook één van de belangrijkste motivaties om deze sites aan te kopen, want er wordt verwezen naar de halvering van de parkeerplaatsen bij de geplande stadskernvernieuwing en dat de verdwenen parkeerplaatsen op die manier ruimschoots gecompenseerd worden.  In de stuurgroep stadskernvernieuwing werd ook gesteld dat de verdwenen parkeerplaatsen zullen gecompenseerd worden en werden mogelijke alternatieven aangereikt, onder andere in Karel de Ghelderelaan en Parking Site Deprez. Site Pollet werd niet onmiddellijk meegenomen in deze compensatie, het werd wel voorgesteld als mogelijke parking tijdens de werkzaamheden.  Graag hadden we dan ook de korte en middellange termijnvisie van het lokaal bestuur vernomen omtrent de randparkings. Wat zal de eerstvolgende randparking zijn waar het bestuur zal investeren? 
  Site Deprez biedt volgens ons nog meer mogelijkheden. Denk maar aan de bereikbaarheid via de Kortemarkstraat, waardoor het verkeer niet noodzakelijk door het stadscentrum moet. Site Pollet is enkel bereikbaar via de Hofstraat, die later éénrichtingsverkeer wordt met toegang vanaf het Conscienceplein. Op de laatste stuurgroepvergadering werd meegedeeld dat dit éénrichtingverkeer voor een stuk wordt opgegeven in functie van deze parking. Vanaf de markt tot aan de ingang wordt de Hofstraat dus tweerichtingsverkeer.
  De toekomstige aanrijroute vanaf de markt baart ons dan ook zorgen. Op de laatste stuurgroepvergadering, waar deze aanrijroute aan bod kwam, hebben we bij een aantal deskundigen bedenkelijke blikken gezien hoe dit gerealiseerd zal worden zonder afbreuk te moeten doen aan de visie en intenties van het masterplan, met name een gedeelde publieke ruimte met een grote focus en prioriteit op trage en kwetsbare gebruikers. In de  projectdefinitie, de aanzet van de stadskernvernieuwing en bijhorend Masterplan, konden we lezen dat de gebruiksruimte de dag op vandaag wordt opgeofferd voor parking; smalle voetpaden die veel ruimte bieden voor doorgaand verkeer maar weinig comfortabel zijn voor voetgangers; en publieke ruimtes waar slechts heel beperkt is geïnvesteerd in verblijfskwaliteit. We vrezen dat we met de Hofstraat die deels als een tweerichtingsstraat wordt ingericht, op die manier niet tegemoet komen aan de bekommernis uit de projectdefinitie.
  De kans dat er extra verkeerstromen over de markt komen is bestaande vandaar dat Site Deprez onze voorkeur geniet voor de te ontwikkelen site voor parkeren. 
 • In een artikel in de krant van 1 maart lazen we dat het bestuur de bedoeling heeft de site eerst in te richten als parking. En dat er later eventueel een wooncomplex zal komen met ondergrondse parking en flink wat Groen. 
  Nu stellen we vast dat de Carrefour nog maximaal 9 jaar kan blijven, de kans is dus reëel dat dan pas kan overgegaan worden naar de reconversie van deze site. We hopen stiekem dat we tegen die tijd mogen vaststellen dat de parkeerdruk niet zo groot blijkt te zijn door te investeren in kwalitatieve randparkings samen met de “shop en go”- formule. We hopen dan ook dat nu geen verkeerde keuze wordt gemaakt door het éénrichtingsverkeer voor een groot deel van de straat op te heffen.
 • Nu wordt gezegd dat de slagbomen worden weggehaald en dat er een blauwe zone wordt gecreëerd. Zal dit in de toekomst ook zo blijven? Want wij kunnen vaststellen dat het huidig voorstel niet overeenstemt met het nieuw parkeerbeleid die werd voorgesteld in de werkgroep mobiliteit in kader van de stadskernvernieuwing.
  Volgens het nieuwe voorstel zijn de uitlopers van het winkelgebied waaronder de Hofstraat een betalende zone. Hoe valt dit te verzoenen?
 • Wij vragen ons af of de aankoop van deze site een impact zullen hebben op de herontwikkeling van andere strategisch gelegen sites. Wij vernamen dat het bestuur ieder jaar 3 miljoen zal lenen. Met de aankoop van deze site is de eerste schijf van 2 miljoen voor een groot deel opgebruikt. Wat zijn de garanties dat er in de toekomst ook wordt geïnvesteerd in andere strategische sites. Er is een grote vraag vanuit sport, cultuur en jeugd naar nieuwe en/of extra accommodatie.

Wat zal bijvoorbeeld gebeuren met de strategische site Thor met mogelijke komst van een nieuw zwembad. We weten allemaal dat ons huidig zwembad een houdbaarheidsdatum heeft die steeds dichterbij komt. De plannen van de reconversie en de voorstellen van de WVI voor de site Thor, liggen ook reeds een geruime tijd achter ons en het blijft hier stil rond. Wanneer wordt hier eindelijk werk van gemaakt?

Bertrand Vander Donckt