Algemene milieubelastingen - 2020-2025

18 December 2019

Algemene milieubelastingen - 2020-2025

Geen reglement waar de vervuiler betaald

Er komt een eenvoudige verhoging van deze belasting

  • voor de eenpersoonsgezinnen: 60,00 EUR  → vroeger 55
  • voor de gezinnen van 2 en 3 personen: 68,00 EUR → vroeger 63
  • voor de gezinnen van 4 en meer personen: 75,00 EUR → vroeger 70
  • voor handelszaken, zelfstandige of vrije beroepen zoals omschreven in art. 2 § 2, tweede verblijven zoals omschreven in art. 2 § 3, studentenhuizen zoals omschreven in art. 2 § 4 68,00 EUR → 6

Nieuw dit jaar: Het bedrag van de belasting wordt verminderd met 30 euro per jaar per gezin wanneer de belastingplichtige gekend is bij de Kruidpuntbank van de Sociale Zekerheid als behorende tot de categorie van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (RVV-statuut).

Geen reglement waar de vervuiler betaald. Het is een belasting die niet sturend is.  Het is goed dat hier wel rekening wordt houden met kwetsbare groepen en mensen met beperkte financiële draagkracht of een wezenlijk armoederisico.  
In Harelbeke werd deze milieubelasting afgeschaft, omdat die belasting niets te maken had met milieudoeleinden. Het was gewoon een forfaitaire, en dus asociale belasting. 

We willen een pleidooi voeren om hier eens over na te denken. We begrijpen dat een afschaffing in budgettair moeilijke tijden gecompenseerd worden met besparing of met het generen met extra inkomsten bv een belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk die een aantal jaren geleden werd ingevoerd. 

Een verhoging van de aanvullende personenbelasting (APB) of de onroerende voorheffing (OOV). De APB is gerelateerd aan het inkomen. Veelverdieners betalen meer dan de kleine inkomens. Dit is veel socialer dan een forfaitaire belasting waarbij iedereen, rijk of arm, evenveel betaalt. De OOV wordt geheven op basis van het kadastraal inkomen (KI). Het is dus een vorm van vermogensbelasting ten laste van eigenaars van gronden en gebouwen, niet enkel natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen. Het afschaffen van deze milieubelasting zorgt ook voor een verminderde werklast voor onze financiële dienst.