Programma

 

 

 

 

Sociaal beleid

Door het zorgen voor elkaar kunnen we problemen actief opsporen en ze voor zijn. Iedereen moet automatisch krijgen waar men recht op heeft: vergoedingen, toelagen, financiële steun,... Het lokaal bestuur zorgt voor een vlotte toegang. 

Wist je dat Torhout één van de enige gemeenten in de omgeving is zonder degelijk ontmoetingscentrum? Dat kan anders! Groen wil werk maken van een ontmoetingscentrum voor jong en oud. Een plek voor een betaalbare maaltijd of kop koffie, cursussen, workshops, een spelotheek, huiswerkbegeleidingsdienst, een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking,...

Zo'n centrum kost tijd en geld. Daarom willen we starten met een mobiel ontmoetingscentrum: we brengen de activiteiten en maaltijden naar de wijken.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Groen volgt het STOP-principe: stappen, trappen (fietsen), openbaar vervoer en personenwagens. We gaan uit van de meest kwetsbare weggebruikers: kinderen en senioren. 

Stappen: het centrum als ontspanningsplaats

Het centrum moet een veilige en aangename ruimte worden om te winkelen, spelen en te ontspannen, waar mensen willen samenkomen en gezellig kunnen vertoeven. Wat op maat is voor personen met een beperking, kinderen, senioren en jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners.

Trappen: Torhout fietsstad…het loopt niet spaak

Een fietsstalling maakt nog geen fietsende stad. Wij willen dat Torhout in de praktijk een aangename fietsstad wordt. Vaak is het nu al zo dat fietsen de snelste optie is om je door Torhout te verplaatsen, maar niet de veiligste. 

Fietspaden moeten zoveel mogelijk afgescheiden worden van de auto’s en steeds goed onderhouden worden.

Onze schoolgaande jeugd verdient meer schoolstraten. De auto mag er niet in bij de start en het einde van de school. Enkel voetgangers en fietsers zijn dan toegelaten. Zo kunnen kinderen veilig naar de schoolpoort.

Ten slotte vinden wij ook dat de stad sterker moet inzetten op deelfietsen.

Openbaar vervoer: Vlottere verbinding met Brugge en Roeselare

Deze verbindingen willen we verder uitwerken, samen met De Lijn en NMBS. Heel concreet: ’s avonds en in het weekend meer treinen en bussen, zodat je ook dan vlot op je bestemming geraakt.

Ook binnen Torhout zelf gaan we voor de wijkbus: kleine busjes met vrijwillige chauffeurs. 

Personenwagens: voldoende parking

We gaan voor voldoende randparkings in Torhout, zoals de parking aan De Mast en achter het station.

Voor de handelaars en bewoners in het centrum willen wij laad-en loszones, en zones voor kort parkeren. Zo blijft er ook in het nieuwe stadscentrum voldoende parkeerplaats en kan iedereen steeds op zijn bestemming geraken.

Ten slotte meer en beter aangepaste plaatsen voor mensen met een beperking.

 

Participatie en bereikbaarheid

De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in kannen en kruiken was, is voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin. Versterking van de lokale democratie is een en-en verhaal: het gaat zowel om het verbeteren van de klassieke politieke organen als om het sterker betrekken van burgers en ruimte geven aan burgers.

Concrete voorstellen

 • Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Via wijkbudgetten ondersteunen wij actief burgerinitiatieven ondersteunen. Voorzie waar nodig logistieke en/of professionele ondersteuning door de gemeente, maar laat ook voldoende ruimte voor onafhankelijkheid.
 • Basisparticipatie. Bij grote projecten dient steeds de stem van burger gehoord te worden en mee beslissen. Dit start altijd met een zeer transparante communicatie naar alle burgers en dit via verschillende kanalen. Daarnaast moeten in omgekeerde richting burgers ook ideeën kunnen lanceren. Participatie dient niet alleen te gebeuren in een stadskantoor, maar tussen de mensen. Participatie dient naar burgers toe te gaan, naar de wijken, tijdens evenementen, ....
 • Bereikbaarheid van de overheid. Zorg voor gebruikersvriendelijke openingsuren, waarbij het stadskantoor niet uitsluitend op werkdagen van 9 tot 5 open is. Dat kan bijvoorbeeld door de publieksdiensten ook één avond per week open te houden.

Lokale economie

Met ons plan krijgt onze lokale handel weer de zuurstof om te bloeien. Groen Torhout wil sterk inzetten op het uitbouwen van een degelijke, duurzame en lokale economie.

We willen de leegstand van de handelspanden in onze stad keihard aanpakken met drie acties:

 • Door de leegstandsbelasting jaarlijks 50% te verhogen en de leegstaande panden in een leegstandspoule op te nemen .
 • Afspraken te maken om de huurprijzen sterk te verlagen.
 • Starters meer ondersteuning en kansen te geven door de starterspremie op te trekken van 5000 naar 10000 euro in 't centrum én de wijken, voor duurzame en /of vernieuwende winkels én hen een pand te laten kiezen uit de leegstandspoule.

Want een levend Torhout heeft meer winkels nodig!

Energie

Je hebt het deze zomer ook wel gemerkt, de klimaatsverandering is volop bezig.

Groen gaat voluit voor een klimaatneutraal Torhout tegen 2050.

We willen onze stads – en openbare gebouwen zo energiezuinig mogelijk maken. Niet gebouw per gebouw zoals nu, maar zoveel gebouwen als mogelijk tegelijk aanpakken. Dit kan en zal onze energiefactuur heel sterk doen dalen. Met de winst betalen we de investeringen. Zo houden we ons eigen budget over.

Onze woningen maken we energiezuinig. Samen met de stad een energiescan uitvoeren van je huis, aanreiken van passende subsidies, aannemers of materialen. Samen in groep renoveren, dat werkt kostenverlagend.

Torhout, slimme stad: openbare LED – verlichting, hernieuwbare energie waar mogelijk, meer autodelen, meer samenwerking met andere gemeenten en private partners en meer subsidies verkrijgen uit Vlaamse, federale en Europese fondsen. Want daar zijn nog veel middelen te halen.

Milieu & Ecologie

Natuur rondom ons, leven in een groene omgeving biedt ons de gezonde, rustgevende en creatieve thuis waar het goed wonen is. Bovendien is een groene omgeving de beste en goedkoopste manier van bescherming tegen zowel wateroverlast als hittegolven.

Natuur verenigt

Natuur bezit de kracht om mensen samen te brengen, te ontmoeten. Die moeten we dan ook ten volle uitspelen! Ook in het centrum van onze stad. De markt kan voorzien worden van verschillende bomen en struiken. Groen in de stad biedt niet enkel verkoeling, maar zorgt ook voor beschutting tegen de regen. Regenwater wordt beter opgenomen in de bodem, waardoor er minder wateroverlast is. Het aanplanten van struiken & planten in voortuintjes, kleine bomen in de voetpaden, struiken & speelser groen in de vorm van fruitbomen, aardbeienplanten, ... kunnen de stad aangenamer, gezonder en minder grijs maken.

We willen ook inzetten op groene verbindingen tussen de verschillende parken in de stad. Door trage wandelwegen te creëren tussen de verschillende stadsdelen verhoogt ook de totale groene oppervlakte in het centrum gevoelig. Als bonus krijgen we een beter luchtkwaliteit erbovenop.

Buiten het centrum kan er aandacht zijn voor wijkspeeltuintjes in een groene, inspirerende en veilige omgeving. Zo'n ontmoetingsplaats kan bestaan uit speeltuigen, picknick banken, een voetbalveldje, fitness toestellen, speelstruiken, (fruit)bomen, bessenstruiken en waarom geen tuintje uitgebaat door de buurt? Dit naargelang de wensen en noden van de omwonenden.

Onze stad bezit mooie stukken natuur. Denk aan Wijnendalebos, Groenhovebos en domein d' Aertrycke. Deze groene longen brengen mensen samen om gezond te sporten, rust op te zoeken, gezellig samen te zijn, .... Studies tonen aan dat natuur stress vermindert en dus letterlijk gelukkig maakt. Daarnaast dragen ze ook bij tot het in stand houden van de soortenrijkdommen. Denk maar aan de vinpootsalamander in Groenhovebos en de boommarter in Wijnendalebos.
Het is dus van groot belang om deze natuurlijke rijkdommen te behouden en waar mogelijk uit te breiden

Duurzaam en gemeenschappelijk groenbeheer

Het groen van onze stad is nog te vaak een zaak van het stadsbestuur en de groendienst. Torhout beschikt echter over verschillende partners om aan gemeenschappelijk groenbeheer te doen. Denk maar aan de landbouwschool waarvan de studenten hun kennis zouden kunnen toepassen in de praktijk, de groendienst bijgestaan door Tordale, ...
Tot slot mag ook een partner als Natuurpunt Torhout niet vergeten worden. Zij zijn een belangrijke bron van kennis en cruciale partner voor het beheren van natuur rond de stad.

Maar bovenal vinden wij dat ook omwonenden van een groenzone de kans moeten krijgen om deel te nemen aan het beheer en ontwerp van de groenzone in hun omgeving. 
Op die manier kunnen geïnteresseerde buurtbewoners de nodige autonomie krijgen bij het beheer van deze groenzone evenals het aanspreekpunt zijn van de buurt om de wensen en frustraties van de buurt op een vlotte manier duidelijk over te brengen aan de bevoegde diensten

Milieuraad

Momenteel is de milieuraad onvoldoende werkbaar door een tekort aan stemgerechtigde leden. Advies voor beleidsmakers komt liefst in consensus, zo nodig in stemming. Elk lid krijgt stemrecht.

Jeugd

Heb je de jongeren in uniform al gezien? De spelende kinderen op het speelplein, of de skaters aan het skatepark? Wel, niet enkel zij, maar elke jongere verdient een kans om zijn of haar stem te laten horen.

Daarom willen we met Groen Torhout optimaal inzetten op jeugd en dat in nauwe samenwerking met de jeugdraad en de jeugddienst. Maar Groen wil ook inspraak voor kinderen. Daarom willen we een kindergemeenteraad in Torhout. Een raad die meerdere keren per jaar samenkomt en de ideeën van de lagere schoolkinderen naar voor brengt. Het beleid moet daar dan mee aan de slag.

Wij horen dat er een grote nood is aan een gezellige fuiflocatie en een repetitieruimte. De jeugd geeft aan dat De Mast te duur is. Wij hopen dit te kunnen realiseren om zo niet alleen de jeugdbewegingen, maar ook kleine organisaties en lokale talenten de kans te geven evenementen te organiseren.

Dankzij een gemotiveerd vrijwilligersteam hebben we een jeugdhuis om trots op te zijn. Alhoewel, het is elke maand knokken om te overleven. Groen Torhout wil het jeugdhuis meer ondersteunen. Naast het jeugdhuis hebben we ook heel wat vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor hun eigen jeugdbeweging met een unieke, eigen werking. Wij willen deze nog meer ondersteunen.

Momenteel leeft ook het idee van een jeugdontmoetingscentrum. Voor ons is dat de eerste stap. Wij willen net zoals de jeugdraad meer. Wij willen een jeugdontmoetingsdomein. Dit is een centrale plaats in Torhout voor de jeugddienst met een polyvalente zaal en een vast stekje groen waarop de jeugd eender welke activiteit kan doen die ze willen. En nog zoveel meer!

Dit is natuurlijk nog maar het topje van de ijsberg. Want met Groen willen we stap voor stap het jeugdbeleid verbeteren, meer kansen geven. Het kan écht anders!

 

Binnenkort nog meer concrete voorstellen. Steek je licht op tijdens Debattle op vrijdag 28 september. http://www.jeugdtorhout.be/de/nieuws/mijn-gedacht-debattle

Stadskernvernieuwing

De keuze om niet te kiezen voor een autovrije markt werd al vóór het aanstellen van een ontwerpbureau en het participatietraject door het stadsbestuur naar voor geschoven.

We willen hier nadrukkelijk meegeven dat deze visie van de meerderheid niet strookt met deze van Groen Torhout. We trappen een open deur in door te zeggen dat Groen Torhout resoluut kiest voor een duurzame aanpak, waar we opteren voor een autovrije markt en het toepassen van het STOP-principe. Op die manier krijgt Torhout een verkeersveilig, groene, middenstandsvriendelijke en gezellige stadskern. 

Een stad kan je bezoeken, maar ook ‘beleven’. Veel mensen houden van een bepaalde stad, omdat ze de sfeer daar zo typisch, gezellig, rustgevend, ... vinden. 

‘Beleven’ begint met toegankelijk zijn. Groen vindt het heel belangrijk dat iedereen de vernieuwde stadskern kan beleven en ze dus op maat van de zwakke weggebruiker wordt aangelegd. Wij willen een stadscentrum waar zowel ouders met jonge kinderen, rolstoelgebruikers als minder mobiele ouderen op hun gemak kunnen genieten van het winkelen, een terrasje of een optreden. Waar men door de straten kan flaneren omdat de auto zich aan hen aanpast. Zo kan je veilig genieten en beleven.

De auto heeft een grote impact op de leefbaarheid van onze buurten. Door in te zetten op stappen en trappen, door straten door te knippen, door buurten autoluw en autovrij te maken, winnen we publieke ruimte terug voor ontmoetingen en creëren we buurten waar kinderen opnieuw op straat kunnen spelen. En wij zijn niet de enigen die er zo over denken ;-) [1]

Een stad beleef je ook door te shoppen. En er is nog ‘werk aan de winkel’. Lees onze standpunten over lokale economie.

 

[1] Bron: visie CD&V: automobiliteit naar duurzame mobiliteit (www.cdenv.be/standpunten/van-automobiliteit-naar-duurzame-mobiliteit)

Vrije tijd, cultuur en sport

Steeds meer mensen komen hier wonen en sporten! En dat kan! We hebben veel sportclubs en dat wil Groen zeker zo houden. Meer sporters vragen meer sportruimte. Maar die leg je best niet lukraak.

Groen wil eerst zoeken naar het gemengd gebruik van bestaande sportzalen, en dan kijken waar er nog bijkomende nood aan is. Zo kan er bijkomende sportinfrastructuur komen, als alle sportgebouwen ten volle benut zijn.

We willen een ruimer sportaanbod voor iedereen, meer toegankelijke sporten met betaalbare prijzen en een betere bereikbaarheid voor mensen met een beperking.

Groen Torhout wil meer open groene ruimtes en veilige wegen om er onbekommerd te kunnen wandelen, fietsen en lopen.

Cultureel hergebruik van leegstaande kerken, een nieuwe polyvalente ruimte voor muziek en kunsten, meer inzetten op intergemeentelijke samenwerking, ook eenmalige projecten en buurtinitiatieven krijgen ondersteuning.

Beloon deelnemers aan het vrijetijdsaanbod met spaarpunten op hun vrijetijdspas. Daarmee verzamel je gratis voorstellingen, zwembeurten, …

Graag een duidelijk aansprekingspunt via een cultureel loket voor inlichtingen, subsidieaanvragen, ondersteuning, registratie, … met een databank waar vraag en aanbod samen komen.

Financiën

Transparantie en controle

De financiële rapportage moet begrijpelijk zijn voor iedereen die het aanbelangt.

 • Elke inwoner mag weten waarvoor zijn of haar gemeente de belastinggelden inzet. We zoeken naar medezeggenschap over de budgetbesteding door middel van burgerbegroting en wijkbudgetten.
 • Elke raadslid krijgt een heldere kijk op de inzet van de middelen, de inkomsten en de uitgaven, het beheer van reserves en schulden, de correcte toepassing van de regelgeving, het risicobeheer. Naast rapportering over heden en verleden, krijgen raadsleden ook een inschatting van toekomstige geldstromen die het lokaal bestuur aanbelangen. Duidelijke weergave van budgettaire verschuivingen vereenvoudigen het werk van raadsleden en vergroten de transparantie.
 • Het schepencollege als dagelijks bestuur ontvangt op permanente basis een overzicht van kasposities, vastgelegde uitgaven en beschikbare saldi, opgedeeld volgens haar interessegebieden, hetzij geconsolideerd, per juridische entiteit, per budgethouder, per budgetonderdeel of per project.
 • De diensthoofden, budgethouders of projectverantwoordelijken hebben een accuraat zicht op hun budgetonderdeel en weten nauwkeurig wat hun budgetruimte is.

De financiële rapportering moet bevattelijk zijn voor een raadslid zonder dat die specifieke financiële bagage heeft of een opleiding balanslezen hoeft te volgen. De verplichte documenten uit de beheers- en beleidscyclus voldoen hier niet aan. Elke gemeente moet in overleg met haar financieel beheerder op zoek naar een begrijpelijke financiële rapportering.

De financiële controle is de bevoegdheid van de financieel beheerder. Het is voor elk raadslid duidelijk welke controlemethodes worden toegepast en minstens één maal per jaar wordt hierover gerapporteerd aan de raad. Daartegenover staat voldoende personeel om de vragen naar transparantie en rapportering te kunnen beantwoorden.

Middelen voor kansengroepen

Met de integratie van de toegewezen middelen voor jeugd, cultuur, sport, enzovoort in de algemene middelen, zou deze sectorfinanciering zomaar kunnen verminderen. Door het samengaan van het OCMW en het lokaal bestuur zou dat ook met de welzijnsbudgetten kunnen gebeuren. Groen wil dat de gemeenteraad haar prioritaire deelbudgetten bepaalt en nadien de budgettering en benutting van de middelen opvolgt.

Eenvoud siert

Groen kant zich tegen ingewikkelde structuren of constructies. Als ze te complex zijn voor de eigen administratie of voor de gemeenteraadsleden die ze moeten kunnen controleren, dan passen dergelijke constructies niet in het gemeentelijke huishouden.

Actief op zoek naar subsidies

Wij zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat meer budget beschikbaar is voor onze stad. 

Zo kan je als stad subsidies verkijgen op:

 • Provinciaal, Vlaams, Federaal, Europees niveau. 
 • Projectbasis (innovatie, klimaat, mobiliteit, duurzaamheid, natuurontwikkeling,... ).

Europese subsidies

Subsidies voor lokale besturen West-Vlaanderen