Milieu & Ecologie

Natuur rondom ons, leven in een groene omgeving biedt ons de gezonde, rustgevende en creatieve thuis waar het goed wonen is. Bovendien is een groene omgeving de beste en goedkoopste manier van bescherming tegen zowel wateroverlast als hittegolven.

Natuur verenigt

Natuur bezit de kracht om mensen samen te brengen, te ontmoeten. Die moeten we dan ook ten volle uitspelen! Ook in het centrum van onze stad. De markt kan voorzien worden van verschillende bomen en struiken. Groen in de stad biedt niet enkel verkoeling, maar zorgt ook voor beschutting tegen de regen. Regenwater wordt beter opgenomen in de bodem, waardoor er minder wateroverlast is. Het aanplanten van struiken & planten in voortuintjes, kleine bomen in de voetpaden, struiken & speelser groen in de vorm van fruitbomen, aardbeienplanten, ... kunnen de stad aangenamer, gezonder en minder grijs maken.

We willen ook inzetten op groene verbindingen tussen de verschillende parken in de stad. Door trage wandelwegen te creëren tussen de verschillende stadsdelen verhoogt ook de totale groene oppervlakte in het centrum gevoelig. Als bonus krijgen we een beter luchtkwaliteit erbovenop.

Buiten het centrum kan er aandacht zijn voor wijkspeeltuintjes in een groene, inspirerende en veilige omgeving. Zo'n ontmoetingsplaats kan bestaan uit speeltuigen, picknick banken, een voetbalveldje, fitness toestellen, speelstruiken, (fruit)bomen, bessenstruiken en waarom geen tuintje uitgebaat door de buurt? Dit naargelang de wensen en noden van de omwonenden.

Onze stad bezit mooie stukken natuur. Denk aan Wijnendalebos, Groenhovebos en domein d' Aertrycke. Deze groene longen brengen mensen samen om gezond te sporten, rust op te zoeken, gezellig samen te zijn, .... Studies tonen aan dat natuur stress vermindert en dus letterlijk gelukkig maakt. Daarnaast dragen ze ook bij tot het in stand houden van de soortenrijkdommen. Denk maar aan de vinpootsalamander in Groenhovebos en de boommarter in Wijnendalebos.
Het is dus van groot belang om deze natuurlijke rijkdommen te behouden en waar mogelijk uit te breiden

Duurzaam en gemeenschappelijk groenbeheer

Het groen van onze stad is nog te vaak een zaak van het stadsbestuur en de groendienst. Torhout beschikt echter over verschillende partners om aan gemeenschappelijk groenbeheer te doen. Denk maar aan de landbouwschool waarvan de studenten hun kennis zouden kunnen toepassen in de praktijk, de groendienst bijgestaan door Tordale, ...
Tot slot mag ook een partner als Natuurpunt Torhout niet vergeten worden. Zij zijn een belangrijke bron van kennis en cruciale partner voor het beheren van natuur rond de stad.

Maar bovenal vinden wij dat ook omwonenden van een groenzone de kans moeten krijgen om deel te nemen aan het beheer en ontwerp van de groenzone in hun omgeving. 
Op die manier kunnen geïnteresseerde buurtbewoners de nodige autonomie krijgen bij het beheer van deze groenzone evenals het aanspreekpunt zijn van de buurt om de wensen en frustraties van de buurt op een vlotte manier duidelijk over te brengen aan de bevoegde diensten

Milieuraad

Momenteel is de milieuraad onvoldoende werkbaar door een tekort aan stemgerechtigde leden. Advies voor beleidsmakers komt liefst in consensus, zo nodig in stemming. Elk lid krijgt stemrecht.