Financiën

Transparantie en controle

De financiële rapportage moet begrijpelijk zijn voor iedereen die het aanbelangt.

  • Elke inwoner mag weten waarvoor zijn of haar gemeente de belastinggelden inzet. We zoeken naar medezeggenschap over de budgetbesteding door middel van burgerbegroting en wijkbudgetten.
  • Elke raadslid krijgt een heldere kijk op de inzet van de middelen, de inkomsten en de uitgaven, het beheer van reserves en schulden, de correcte toepassing van de regelgeving, het risicobeheer. Naast rapportering over heden en verleden, krijgen raadsleden ook een inschatting van toekomstige geldstromen die het lokaal bestuur aanbelangen. Duidelijke weergave van budgettaire verschuivingen vereenvoudigen het werk van raadsleden en vergroten de transparantie.
  • Het schepencollege als dagelijks bestuur ontvangt op permanente basis een overzicht van kasposities, vastgelegde uitgaven en beschikbare saldi, opgedeeld volgens haar interessegebieden, hetzij geconsolideerd, per juridische entiteit, per budgethouder, per budgetonderdeel of per project.
  • De diensthoofden, budgethouders of projectverantwoordelijken hebben een accuraat zicht op hun budgetonderdeel en weten nauwkeurig wat hun budgetruimte is.

De financiële rapportering moet bevattelijk zijn voor een raadslid zonder dat die specifieke financiële bagage heeft of een opleiding balanslezen hoeft te volgen. De verplichte documenten uit de beheers- en beleidscyclus voldoen hier niet aan. Elke gemeente moet in overleg met haar financieel beheerder op zoek naar een begrijpelijke financiële rapportering.

De financiële controle is de bevoegdheid van de financieel beheerder. Het is voor elk raadslid duidelijk welke controlemethodes worden toegepast en minstens één maal per jaar wordt hierover gerapporteerd aan de raad. Daartegenover staat voldoende personeel om de vragen naar transparantie en rapportering te kunnen beantwoorden.

Middelen voor kansengroepen

Met de integratie van de toegewezen middelen voor jeugd, cultuur, sport, enzovoort in de algemene middelen, zou deze sectorfinanciering zomaar kunnen verminderen. Door het samengaan van het OCMW en het lokaal bestuur zou dat ook met de welzijnsbudgetten kunnen gebeuren. Groen wil dat de gemeenteraad haar prioritaire deelbudgetten bepaalt en nadien de budgettering en benutting van de middelen opvolgt.

Eenvoud siert

Groen kant zich tegen ingewikkelde structuren of constructies. Als ze te complex zijn voor de eigen administratie of voor de gemeenteraadsleden die ze moeten kunnen controleren, dan passen dergelijke constructies niet in het gemeentelijke huishouden.

Actief op zoek naar subsidies

Wij zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat meer budget beschikbaar is voor onze stad. 

Zo kan je als stad subsidies verkijgen op:

  • Provinciaal, Vlaams, Federaal, Europees niveau. 
  • Projectbasis (innovatie, klimaat, mobiliteit, duurzaamheid, natuurontwikkeling,... ).

Europese subsidies

Subsidies voor lokale besturen West-Vlaanderen