Burgemeestersconvenant 2030 via samenwerking met de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen

28 Januari 2020

Burgemeestersconvenant 2030 via samenwerking met de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen

In 2015 keurden we hier het Burgemeestersconvenant 2020 goed, waar staan we nu?

In 2015 keurden we hier het Burgemeestersconvenant 2020 goed, waarin de doelstelling van 20% reductie werd vooropgesteld. Nu gaan we het engagement aan om tegen 2030 een CO2 reductie te realiseren van 40% ten opzichte van het referentiejaar.
Bij het aangaan van nieuwe engagementen is het goed om te kijken waar we staan en waar we moeten bijsturen. Ik lees in het officiële verbintenissendocument dat er dit maal opnieuw minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan gerapporteerd wordt over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie. 
Graag hadden we dan ook de becijferde evaluatie van het Burgemeestersconvenant 2020 ontvangen. Wij mogen er toch vanuit gaan dat deze aanwezig is?

Want volgens de laatste tussenstand die wij hebben verkregen (cijfers 2016) hebben we gezamenlijk met de groep Lokaal Klimaatbeleid N-W-VL een reductie van 30 859 ton CO2 ofwel slechts 5% van de beoogde 20% gerealiseerd. Wat een farce is dat eigenlijk! We zijn hiervoor al hevig tussengekomen op de gemeenteraad van mei 2019. Toen al hebben we een stavaza opgevraagd want eigenlijk moest er al een rapport zijn uitgekomen in het jaar 2018, 2 - jaarlijks heet dat. Blijkbaar slaagde de groep daar niet in! Zelfs nu ook niet! Dat vinden wij ronduit beschamend en zelfs minder dan amateuristisch!

We moeten dus nog 15% inhalen tegen eind dit jaar. We zijn met onze fractie niet naïef: de groep LKNWVL zal de lat niet halen. Wij willen deze keer garanties dat de groep de lat wél zal halen en vragen dus niet om 1 versnelling hoger te steken, maar wel 4 versnellingen hoger! Onze fractie heeft in het verleden al enkele malen aangedrongen op het aangaan van grote projecten voor het energiezuinig maken van onze overheidsgebouwen via Energie Prestatie Contracten, maar tot op heden is het bij kleine projecten, gebouw per gebouw gebleven. Wij blijven erbij dat je op deze manier er niet zult komen, veel te traag, een schildpaddenwandel, een slakkengang.

We roepen ons stadsbestuur dan ook op om samen met de andere gemeenten en met de WVI als facilitator nu eens echt ambitie te tonen. We willen dan ook een degelijke opvolging vanaf nu, een degelijk uitgewerkt plan tegen volgend jaar waarbij we zicht hebben op alle acties die de groep zal doen om wél degelijk die 40% minder CO2 uitstoot te halen deze keer!

We vinden ook dat er meer werk gemaakt moet worden van het binnenhalen van subsidies om dit aan te pakken. Vandaar hebben we ook een volgende vraag:

In het kader van het burgemeestersconvenant zagen we bij de inkomende post dat er mogelijkheid bestaat om subsidies te ontvangen omtrent duurzame energieprojecten die gemeenten in deze legislatuur willen uitvoeren. Het gaat hier concreet om het indienen van een ELENA-dossier, al dan niet binnen het kader van het burgemeestersconvenant.

Het project ELENA (European Local ENergy Assistance )  voorziet subsidies voor duurzame energieprojecten. ELENA is een Europees mechanisme voor technische bijstand bedoeld om de lokale overheden financieel te helpen bij de voorbereiding, de uitvoering en de financiering van hun investeringsprogramma’s op het gebied van energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen. Er is een kans op 90 % efficiëntie (energetische renovatie), kleinschalige hernieuwbare energieprojecten en stedelijke mobiliteitsprojecten. 

Gezien actiepunt 116 van het meerjarenplan : "we voeren een energie-audit uit op ons patrimonium en rollen verschillende herstelmaatregelen uit die hiervan het gevolg zijn. Zo streven we naar een optimale duurzaamheid van onze gebouwen (O.A. CC EN OCMW)", mogen we hopelijk vaststellen dat deze aanvraag gebeurd is. De projectfiches dienen ingediend te worden vóór 24 januari 2020.  Heeft het lokaal bestuur een projectfiche ingediend. Zo ja, de welke?